Έρευνα

  Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο

RESEARCH ON SOLAR AIRCONDITIONING

  1. C. Korres κ.α. «A Program of Cooling through Solar Heating», 19th COMPLES International Conferences, Jerba (Tunisia), September 1980
  2. Χ. Κορρές, κ.α. «Μελέτη Συνθηκών λειτουργίας Ψυκτικού Συστήματος Θερμοσυμπίεσης», Πρώτο Εθνικό Συνέδριο του ΙΗΤ για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, 1982.
  3. C. Korres, κ.α. «Technological characteristics Related to Vapor Thermal Compressions, when Used in Cold Production Processes», The International Symposium-Workshop on Renewable Energy Sources, Lakore (Pakistan), March 1983. Proc. Pp 153-166.
  4. Χ.Κορρές, κ.α. «Παραμετρικός Σχεδιασμός Ηλιακών Εγκαταστάσεων Παραγωγής Νερού Χρήσεως», 2ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΗΤ για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, 6-8/11 1985
  5. C.Korres, κ.α. «The influence of the Heat Storage in the Overall Performance of a Solar Cooling Installation», ISES Solar World Congress, Αμβούργο, 13-18 Sept. 1987
  6. C.Korres, κ.α., «Performance Analysis of a Solar Vapour Thermal Compression Cycle», International Journal of Energy Research, 13, pp 243-252, 1989
  7. Χ.Κορρές, κ.α. «Προσομοίωση Λειτουργίας Ηλιακής Ψυκτικής Εγκατάστασης με Θερμοσυμπίεση», 4ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΗΤ για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ξάνθη, Οκτώβριος 1992
  8. C.Korres, κ.α. «The Application of a Modified Electricity and Cooling Cogeneration Process in the PVC Industry», Συνέδριο : Ορθολογική Χρήση Ενέργειας στη Βιομηχανία Διεργασιών, ΕΕΚ/ΠΣΧΜ, Αθήνα, 26-28 Ιανουαρίου 1994
  9. Χ.Κορρές, κ.α. «Η λειτουργία του Ηλιακού Κύκλου Ψύξης με Θερμοσυμπίεση και ο Συνολικός Βαθμός Απόδοσής του», 5ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΗΤ για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου, 1996
  10. Χ.Κορρές, κ.α. «Solar Cooling by Thermal Compression. The Dependence of the Jet Thermal Compressor Efficiency on the Compression Ratio», δημοσίευση στο περιοδικό Energy, εκδ 2002