ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Το ξενοδοχείο Athens Hilton χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού προς ιδιοκατανάλωση ενώ τα καυσαέρια χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του ξενοδοχείου, μέσα από το μοντέλο λειτουργίας του Energy Outsourcing της εταιρείας ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013

(Σύμφωνα με το Ν.3556/2007)