Ψύξη με φυσικό αέριο στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία”

Με καύση φυσικού αερίου σε διβάθμιο ψύκτη-λέβητα θερμαίνεται και ψύχεται το Ξενοδοχείο

ΕΡΓΟ ΨΥΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ”
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2008
ΤΥΠΟςΣ ΨΥΚΤΗ: LS MTRON 2*320RT, ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΩΜΑ
ΙΣΧΥΣ: 640RT