Εφαρμογή συμπαραγωγής ψύξης θέρμανσης στο εμπορικό κέντρο GOLDEN HALL

Καύση φυσικού αερίου σε δύο ΜΕΚ 1MW η καθεμία, για παραγωγή ηλεκτρισμού και ανάκτηση της θερμότητας από την ψύξη των κινητήρων και των καυσαερίων για την θέρμανση και ψύξη του εμπορικού κέντρου.

Continue reading


Εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θέρμανσης-Ψύξης σε νοσοκομείο

Εγκατάσταση ΣΗΘ σε container για την ηλεκτροδότητση, θέρμανσης και ψύξη του μαιευτηρίου. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: η πρώτη εφαρμογή ΣΗΘ στην Ελλάδα όπου έγινε συγχρονισμός κινητήρα φυσικού αερίου και Η/Ζ DIESEL.

Continue reading


Κτηριακή Εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας-Ψύξης, Εγκαταστάσεις Μαϊλης

Η βιομηχανία ΜΑΪΛΛΗΣ με καύση φυσικού αερίου υποκαθιστά τον ηλεκτρισμό που δαπανάται για την μορφοποίηση του πλαστικού, ενώ με την θερμότητα των χιτωνίων των κινητήρων παράγεται ψυχρό νερό για την ψύξη των τελικών προϊόντων με τον ατμό που παράγεται από τα καυσαέρια λειτορυγεί η μονάδα PICKLING του ελασματουργείου.

Continue reading


Ηλιακή ψύξη στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος

Δύο ηλιακά πεδία συλλεκτών σωλώνων κενού θερμαίνουν μείγμα νερού-γλυκόλης στους 98C. Η θερμότητα μέσω εναλλάκτη σωλήνων κελύφους μεταφέρεται στο κύκλωμα των ψυκτών απορροφήσεως ή εναλλακτικά μεταφέρονται στο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: είναι η πρώτη ηλιακή θερμική εγκατάσταση παγκοσμίως που λειτούργησε χωρίς αποθήκευση θερμού ή ψυχρού νερού. Με την μέθοδο αυτή απεδείχθη ότι η απόδοση μιας […]

Continue reading